Hướng dẫn sử dụng Tamos NetMonitor

 

1.      CommView

Ci đặt:

Chạy file setup trong thư muc CommView sau đ lm theo hướng dẫn trong phần mềm để ci.

Sau khi ci đặt xong th copy file CV.exe trong thư mục Crack vo thư mục mới ci đặt.

Sử dụng:

Chọn NIC card để theo di

Sau đ nhấn vo nt để bắt đầu.

 

Ứng dụng của CommView :

CommView l chương trnh dng để theo di Internet v Local Area Network (LAN) bằng việc nắm bắt v phn tch cc packet trong mạng . N thu nhận thng tin về dữ liệu đi qua Ethernet card v giải m dữ liệu được phn tch.

2.      CommView remote agent:

Ci đặt:

Chạy file setup trong thư muc CommView.Remote.Agentsau đ lm theo hướng dẫn trong phần mềm để ci.

Sau khi ci đặt xong th copy file CommRA.exetrong thư mục Crack vo thư mục mới ci đặt.

Config

Config trn CommView : File Remote Monitoring Mode lm theo hướng dẫn.

 

Ứng dụng của CommView remote agent:

Kết hợp với CommView để theo di từ xa.

3.      SmartWhois

Ci đặt:

Chạy file setup trong thư muc SmartWhois sau đ lm theo hướng dẫn trong phần mềm để ci.

Sau khi ci đặt xong th copy file sw.exe trong thư mục Crack vo thư mục mới ci đặt.

 

Ứng dụng SmartWhois

Kết hợp CommView để biết thng tin về host

 

4.      CommTraffic

Ci đặt:

Chạy file setup trong thư muc CommTraffic sau đ lm theo hướng dẫn trong phần mềm để ci.

Sau khi ci đặt xong th copy file CommTraffic.exe, CTserv.exe trong thư mục Crack vo thư mục mới ci đặt.( Lưu l phải vo safe mode của Windows để copy)

Ứng dụng

Theo di lưu lượng xử dụng của cc my con trong mạng.